Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trần Cao Hoàng - Blog Toán học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập Kiểu xâu kí tự

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Cao Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:35' 09-02-2009
  Dung lượng: 66.0 KB
  Số lượt tải: 1071
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 6
  XÂU KÝ TỰ (STRING)


  I. KHAI BÁO KIỂU STRING
  TYPE TênKiểu = STRING[Max];
  VAR Tên biến : TênKiểu;
  hoặc khai báo biến trực tiếp:
  VAR Tên biến : STRING[Max];
  Trong đó Max là số ký tự tối đa có thể chứa trong chuỗi (Max ( [0,255]). Nếu không có khai báo [Max] thì số ký tự mặ mặc định trong chuỗi là 255.
  Ví dụ:
  Type Hoten = String[30];
  St80 = String[80];
  Var Name : Hoten;
  Line : St80;
  St : String; {St có tối đa là 255 ký tự}

  II. TRUY XUẤT DỮ LIỆU KIỂU STRING
  - Có thể sử dụng các thủ tục xuất nhập Write, Writeln, Readln để truy xuất các biến kiểu String.
  - Để truy xuất đến ký tự thứ k của xâu ký tự, ta sử dụng cú pháp sau: Tênbiến[k].

  III. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN XÂU KÝ TỰ
  3.1. Phép nối xâu: +
  3.2. Các phép toán quan hệ: =, <>, <, <=, >, >=.
  Chú ý: Các phép toán quan hệ được so sánh theo thứ tự từ điển.

  IV. CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM VẾ XÂU KÝ TỰ
  4.1. Hàm lấy chiều dài của xây ký tự
  LENGTH(St : String):Integer;
  4.2. Hàm COPY(St : String; Pos, Num: Byte): String;
  Lấy ra một xâu con từ trong xâu St có độ dài Num ký tự bắt đầu từ vị trí Pos .
  4.3. Hàm POS(SubSt, St :String):Byte;
  Kiểm tra xâu con SubSt có nằm trong xâu St hay không? Nếu xâu SubSt nằm trong xâu St thì hàm trả về vị trí đầu tiên của xâu con SubSt trong xâu St, ngược lại hàm trả về giá trị 0.
  4.4. Thủ tục DELETE(Var St:String; Pos, Num: Byte);
  Xoá trong xâu St Num ký tự bắt đầu từ vị trí Pos.
  4.5. Thủ tục INSERT(SubSt: String; Var St: String; Pos: Byte);
  Chèn xâu SubSt vào xâu St bắt đầu tại vị trí Pos.
  4.6. Thủ tục STR(Num; Var St:String);
  Đổi số nguyên hay thực Num thành dạng xâu ký tự, kết quả lưu vào biến St.
  4.7. Thủ tục VAL(St:String; Var Num; Var Code:Integer);
  Đổi xâu số St thành số và gán kết quả lưu vào biến Num. Nếu việc chuyển đổi thành công thì biến Code có giá trị là 0, ngược lại biến Code có giá trị khác 0 (vị trí của lỗi).

  BÀI TẬP MẪU

  Bài tập 6.1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hình.
  Ví dụ :Xâu abcdAbcD sẽ cho ra xâu ABCDABCD.

  Uses Crt;
  Var St:String;
  i:Byte;
  Begin
  Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
  For i:=1 to length(St) do St[i]:=Upcase(St[i]);
  Write(‘Xau ket qua: ‘, St);
  Readln;
  End.

  Bài tập 6.2: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ thường rồi in kết quả ra màn hình.
  Ví dụ :Xâu abCdAbcD sẽ cho ra xâu abcdabcd.

  Uses Crt;
  Var St:String;
  i:Byte;
  Begin
  Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
  For i:=1 to length(St) do
  If St[i] IN [‘A’..’Z’] Then St[i]:=CHR(ORD(St[i])+32);
  Write(‘Xau ket qua: ‘, St);
  Readln;
  End.

  Bài tập 6.3: Viết chương trình đếm số ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.

  Uses Crt;
  Var St:String;
  i,d:Byte;
  Begin
  Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
  For i:=1 to length(St) do
  If St[i] IN [‘0’..’9’] Then d:=d+1;
  Write(‘So ky tu chu so trong xau: ‘, d);
  Readln;
  End.

  Bài tập 6.4: Viết
  No_avatar
  viet chuong trinh nhap vao xau ky tu tu ban phim ,tim va in ra man hinh 1 tu co do dai lon nhat trong xau
  No_avatarf
  viet chuong trinh nhap vao 1 xau. hay thay tat ca xau 'a,b,c' thanh xau 'd'
  No_avatarf

  moi nguoi giup em voi

   

  No_avatarf

  Khóc

  KhócDán&nbsp;miệng

   

  Avatar
  TV MỚI XIN CHÀO THẦY, CÔ,CHÚC THẦY,CÔ ,CÙNG TOÀN THỂ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT – CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH . RẤT MONG ĐƯỢC LÀ THÀNH VIÊN CỦA TRANG WEBSITE THẦY,CÔ. XIN CẢM ƠN , HẸN GẶP LẠI .
  No_avatar

  fas

  gfhfgh

  Avatar
  Minh Tâm gia nhập trang. Chúc thầy vui vẻ hạnh phúc và thành đạt
  Avatar

  Ghé thăm thầy Cao Hoàng. Chúc thầy một ngày thật nhiều niềm vui, hạnh phúc!

  HAVE A HAPPY DAY!

  Avatar

  Xin mời quý Thầy, Cô ghé thăm và thư giản với Website theo địa chỉ:

  http://violet.vn/tranvanrangqct

  Chúc quý Thầy, cô nhiều sức khỏe !

   
  Gửi ý kiến